ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา

มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

     1. การจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรม ให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านดิจิทัล

     2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     3. ส่งเสริมการสร้าง พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านดิจิทัล

     4. สร้างเครือข่ายทางการจัดการอาชีวศึกษา

     5. บริการวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน สังคม